...ตำราเล่มนี้ "อุปกรณ์สารกึ่งตัวนำสำหรับวงจรรวมยุคใหม่" จึงเป็นตำราอีกเล่ม หนึ่งที่ผู้เขียนได้บรรจงเขียนขึ้น
เพื่อใช้เป็นตำราเรียนพื้นฐานในระดับปริญญาตรี ของวิศวกรอิเล็กทรอนิก์ทุกคน และน่าจะใช้เป็นตำราอ้างอิง / ทบทวน
สำหรับ นักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาในสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ได้ด้วย
ผู้เขียน ศาสตราจารย์ ดร.สิทธิไชย โภไคยอุดม
สารบัญ
บทที่ 1 ทฤษฎีพื้นฐานของสารกึ่งตัวนำ
บทที่ 2 ทฤษฎีของรอบต่อ pn
บทที่ 3 ทรานซิสเตอร์แบบไบโพลา
บทที่ 4 ทรานซิสเตอร์โลหะ - ออกไซด์ -สารกึ่งตัวนำ
บทที่ 5 กระบวนการต่างๆ ที่ใช้ในการผลิตวงจรรวม