ชื่อ กลศาสตร์ควอนตัมขั้นพื้นฐาน
                            Basic Quantum Mechanics
                            ศาสตราจารย์ ดร.สิทธิชัย โภไคยอุดม

                            สารบัญ
                            บทที่ 1 ฟิสิกส์บางหัวข้อก่อนยุคกลศาสตร์ควอนตัม
                            บทที่ 2 จุดกำเนิดของทฤษฎีควอนตัม
                            บทที่ 3 ทฤษฎีกลศาสตร์ควอนตัมยุคเก่า
                            บทที่ 4 ทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษ
                            บทที่ 5 กลศาสตร์เชิงคลื่นแบบชเรอดิงเงอร์
                            บทที่ 6 สมการของชเรอดิงเงอร์ในสามมิติ
                            บทที่ 7 สมการเชิงเมททริกซ์
                            บทที่ 8 โมเมนตัมเชิงมุมและสปินโดยวิธีการกลศาสตร์เชิงเมทริกซ์
                            บทที่ 9 กลศาสตร์เชิงสถิติควอนตัม
                            บทที่ 10 การประมาณการโดยทฤษฎีการเพอร์เทอร์เบชัน
                            บทที่ 11 อะตอมที่มีหลายอิเล็กตรอนและโมเลกุล
                            บทที่ 12 การประมาณการโดยใช้แคลคูลัสของแวริเอชัน
                            บทที่ 13 กลศาสตร์ควอนตัมในสารแข็ง
                            บทที่ 14 ปรัชญาเกี่ยวกับทฤษฎีของกลศาสตร์ควอนตัม