ชื่อ ทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไปของไอน์สไตน์เบื้องต้น
Basic Theory General Relativity of Einstein
ศาสตราจารย์ ดร.สิทธิชัย โภไคยอุดม

 สารบัญ
 ภาคบรรยาย
 บทที่ 1 ไอน์สไตน์ค้นพบทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไปได้อย่างไร
 บทที่ 2 ไอน์สไตน์กับเอกภพ
 ภาคคณิตศาสตร์
 บทที่ 1 ทบทวนแนวคิดคณิตศาสตร์ที่จำเป็น
 บทที่ 2 ทฤษฎีเบื้องต้นของเทนเซอร์
 บทที่ 3 ความโค้งของสเปซไทม์และเทนเซอร์เชิงไอน์สไตน์
 บทที่ 4 กฏของแรงโน้มถ่วง