ตำราภาษาไทยเล่มแรก และเล่มเดียวที่อธิบายวงจรป้อนกลับแบบลบ และออสซิลเลเตอร์อย่างละเอียด ชัดเจน
โดยเนื้อหาส่วนใหญ่ ได้ถูกเรียบเรียง ขึ้นจากผลงานวิจัยของนักวิชาการไทยระดับแนวหน้า ผู้ซึ่งมีความเข้าใจ
อย่างลุ่มลึกในสาขาดังกล่าว

ชื่อ วงจรป้อนกลับแบบลบและออสซิลเลเตอร์
Negative Feedback Circuit and Oscillator
ศาสตราจารย์ ดร.สิทธิชัย โภไคยอุดม
สารบัญ
บทที่ 1 การป้อนกลับแบบลบกรณีพื้นฐาน
บทที่ 2 การป้อนกลับแบบลบในวงจรอิเล็กทรอนิกส์
บทที่ 3 ตัวอย่างป้อนกลับแบบลบกรณีความถี่ต่ำ
บทที่ 4 เสถียรภาพต่อความมถี่
บทที่ 5 การชดเชยความถี่ของวงจรป้อนกลับแบบลบ
บทที่ 6 ออสซิลเลเตอร์แบบสัญญาณรูปไซน์
บทที่่ 7 เฟสนอยส์ในวงจรออสซิลเลเตอร์
บทที่ 8 ออสซิลเลเตอร์สัญญาณรูปไซน์แบบ RC
บทที่ 9 ออสซิลเลเตอร์สัญญาณรูปไซน์แบบ LC
บทที่ 10 ออสซิลเลเตอร์แบบควบคุมความถี่ด้วยผลึก
บทที่ 11 ออสซิลเลเตอร์แบบผ่อนคลาย
บทที่ 12 ออสซิลเลเตอร์แบบวงแหวนและแบบใช้สายหน่วงเวลา
บทที่ 13 ทฤษฎีวงจรป้อนกลับแบบลบของแบล็คแมน
บทที่ 14 เฟสนอยส์อันเนื่องมาจากความร้อนใน LC และออสซิลเลเตอร์ แบบดิฟเฟอเรนเชียลแพร์
บทที่ 15 เฟสนอยส์ อันเนื่องมาจากนอยส์กระพริบใน LC ออสซิลเลเตอร์
บทที่ 16 เฟสนอยส์ของออสซิลเลเตอร์แบบโคลพิตตส์
บทที่ 17 ทฤษฎีและวงจรเฟสลอคลูป