ผู้เขียนได้พรรณนาถึงประวัติและที่มาของกลศาสตร์เชิงควอนตัม ร่วมกับเรื่องพิจารณาพฤติกรรม
                     ของอนุภาคเชิงควอนตัมกับความเป็นจริงของธรรมชาติอันแสนอัศจรรย์ของเหล่านักวิทยาศาสตร์ผู้มีชื่อ
                     เสียงซึ่งถกเถียงกันอย่างเข้มข้นผ่านการทดลองที่ยิ่งใหญ่และน่าทึ่งมากมายของพวกเขาด้วยเนื้อหาที่ลื่น
                     ไหลอ่านง่าย ทั้งยังผนวกความคิดอันแหลมคมของผู้เขียน เกี่ยวกับความเป็นจริงของธรรมชาติอันแสดง
                     ผ่านพฤติกรรม ซึ่งขัดต่อสามัญสำนึกของมนุษย์ ของอนุภาคเชิงควอนตัม ปิดท้ายด้วยหนังสืออันมีเสน่ห์เล่ม
                     นี้ด้วยท่าทีที่ท้าทายผู้อ่านเสมือนหนึ่งชวนมาหาความเป็นจริงของธรรมชาติอันแสนลึกลับด้วยกัน
                            เป็นเรื่องราววิทยาศาสตร์ขั้นสูง แต่อ่านง่ายประหนึ่งหนังสือสามัญประจำตัว ประมาณว่าอ่านสนุกจน
                     เสพสนิทต้องพกพาติดตัวไปไหนมาไหนประหนึ่งขาดเสียมิได้    

                     ชื่อ ทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษของไอน์สไตน์เบื้องต้น
                     Basic Theory of Special Relativity of Einstein
                     ศาสตราจารย์ ดร.สิทธิชัย โภไคยอุดม
                     สารบัญ
                     บทที่ 1 สภาวะวิกฤตของฟิสิกส์เชิงคลาสสิก
                     บทที่ 2 ทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษเชิงพีชคณิต
                     บทที่ 3 ทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษเชิงเรขาคณิตโมเมนตัม และพลังงานในทฤษฏีสัมพัทธภาพ
                     บทที่ 4 โมเมนตัมและพลังงานในทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษ
                     บทที่ 5 ของจริงหรือภาพลวงตา