บทความขนาดย่อ

          การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลในด้านเพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ รายได้ และจำนวนบุตรหลาน รวมถึงปัจจัยด้านจิตวิทยา ที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหารสำหรับเด็กในเขตกรุงเทพมหานคร และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนผสมทางการตลาด ทั้ง 7 ได้แก่ ด้านสถานที่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านกายภาพ ด้านกระบวนการและด้านพนักงาน ซึ่งการดำเนินการวิจัย จะเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลจากลูกค้าที่เป็นกลุ่มตัวอย่างในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้จำนวน 150 ตัวอย่าง โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 4 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนที่ 2 ข้อมูลปัจจัยด้านจิตวิทยา ส่วนที่ 3 ข้อมูลพฤติกรรมการรับประทานอาหารกับบุตรหลาน ส่วนที่ 4 ข้อมูลปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดบริการที่มีผลต่อการตัดสินใจในการเลือกร้านอาหารสำหรับเด็กให้กับบุตรหลาน โดยใช้สถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ย, Chi-Square, T-Test เพื่อหาความสัมพันธ์ของข้อมูล รวมถึงการทดสอบข้อมูลที่แตกต่างกัน เพื่อทดสอบว่ามีความแตกต่างกันหรือไม่อย่างไร ซึ่งผลการศึกษากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 30-39 ปี สถานภาพสมรส เป็นพนักงานเอกชน รายได้ 10,001-20,000 บาท โดยส่วนใหญ่จะมีบุตรในบ้าน 1 คนและหลานในบ้าน 1 คน โดยประเภทการเลือกใช้บริการร้านอาหารให้กับบุตรหลานจะเป็นการนั่งรับประทานกับบุตรหลาน โดยเฉลี่ย 1-2 ครั้งต่อเดือน โดยเน้นร้านอาหารที่อยู่ในห้าง และการเลือกใช้บริการจะเนินที่ด้านผลิตภัณฑ์ ไม่ว่าจะเป็นความสะอาด รสชาติและชื่อเสียงของร้าน รวมถึงเน้นในด้านราคาที่เหมาะสมและการเอาใจใส่ดูแลและบริการของพนักงาน อาชีพมีความสัมพันธ์กับสถานที่ที่ออกมารับประทานอาหารนอกบ้าน รายได้มีความสัมพันธ์กับค่าใช้จ่ายเฉลี่ยในการรับประทานอาหาร อาชีพมีความสัมพันธ์กับเวลาในการพาบุตรหลานไปรับประทานอาหาร
download เอกสารฉบับเต็ม