บทความขนาดย่อ

           การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและประเมินระบบการการจัดซื้อจัดจ้างของไทย ตามมาตราฐานสากลและนำผลการศึกษามาเสนอจุดแข็ง และจุดอ่อน ที่ควรปรับปรุงของระบบการจัดซื้อจัดจ้างของไทยให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และเสมอภาคเท่าเทียมกัน ขอบเขตของการศึกษาประกอบไปด้วย การศึกษารูปแบบพัฒนาการของระบบการจัดซื้อจัดจ้างของไทย จนถึงการเข้าสู่ ระบบ e-Government Procurement ในอนาคตอันใกล้ รวมถึงประเมินระเบียบสำนักนายก ว่าด้วยการพัสดุ โดยใช้หลักการในการประเมินระบบการจัดซื้อจัดจ้างของประเทศ ซึ่งจัดทำโดย องค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organization for Economic Co-operation and Development – OECD) รวมทั้งการสัมภาษณ์รวบรวมความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญการจัดซื้อจัดจ้าง และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
           จากการศึกษาพบว่าระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของไทยเป็นที่น่าพอใจในระดับหนึ่ง แต่ยังสามารถพัฒนาปรับปรุงเพิ่มขึ้นให้เป็นสากลมากขึ้น เห็นได้ว่าภาครัฐมีความพยายามปรับปรุงพัฒนาระเบียบจัดซื้อจัดจ้าง โดยการให้อำนาจกรมบัญชีกลาง ผ่านสำนักมาตราฐานการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ให้มีหน้าที่ดูแล วางแผน นโยบาย และ กำกับ ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ มติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร และโอกาสการเข้าร่วมแข่งขันของผู้ประกอบการ โดยใช้เครื่องมือทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นเครื่องมือในแจ้งข่าวสารและการรวบรวมข้อมูลผลการประมูล ที่ต้องรายงานต่อศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ เพื่อความโปร่งใส และสามารถกำกับดูแล การดำเนินการตามระเบียบขั้นตอนที่กำหนดไว้
           ข้อเสนอแนะจากการศึกษาคือ ระเบียบสำนักนายก ว่าด้วยการพัสดุในปัจจุบันมีหลายฉบับและยังมีประกาศกระทรวงการคลังออกมาเป็นระยะ ทำให้เป็นที่ยุ่งยากแก่ผู้ปฏิบัติ และบางหน่วยราชการก็ออกระเบียบของตนเองใช้ปฏิบัติต่างหาก จึงควรยกระดับระเบียบพัสดุเป็นกฏหมายจัดซื้อจัดจ้างที่สามารถบังคับใช้กับทุกหน่วยราชการที่ใช้งบประมาณแผ่นดิน ข้อกำหนดเงื่อนไขทุกอย่างควรทำอย่างเปิดเผยโดยระบุให้ชัดเจนในเอกสารประกวดราคา ตามหลักการสากลว่าด้วยความเสมอภาคในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร และการแข่งขันที่เท่าเทียมกัน ควรมีเอกสารการประกวดราคาภาษาอังกฤษสำหรับวิธีการประกวดราคานานาชาติ ให้เป็นตัวอย่างมาตราฐานสำหรับหน่วยราชการนำไปใช้เป็นแนวทางเดียวกัน เพื่อเตรียมพร้อมที่ก้าวไปเป็นประเทศในกลุ่ม AEC ใน ปี 2558 รวมทั้งมีขั้นตอนปฏิบัติที่ชัดเจนเปิดเผยในกรณีได้รับข้อร้องเรียน มีการจัดหลักสูตรการสอนการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐเพื่อยกระดับวิชาชีพการจัดซื้อจัดจ้าง การสร้างเครือข่ายผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พัฒนาระบบการติดตามวัดผล เพื่อให้การปฏิบัติมีประสิทธิภาพ โปร่งใสมากขึ้น ้
download เอกสารฉบับเต็ม