บทความขนาดย่อ

          การเขียนแผนธุรกิจปลูกผักปลอดสารพิษระบบกางมุ้ง มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการดำเนินธุรกิจ โดยข้อมูลและแผนธุรกิจนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการนำไปใช้ในการตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจของผู้ศึกษา หรือนักลงทุนที่สนใจในธุรกิจนี้ แผนธุรกิจนี้ทำให้ทราบถึงความเป็นไปได้ โอกาสทางธุรกิจ และความคุ้มค่าในการลงทุน โดยในแผนได้แสดงข้อมูลเกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมของธุรกิจทั้งปัจ จัยภายนอกและปัจจัยภายใน ภาวะการแข่งขัน แผนการตลาด แผนการจัดซื้อ แผนการบริหารจัดการ แผนการผลิต โครงสร้างองค์กร ตลอดจนแผนการเงิน การวิเคราะห์ระยะเวลาคืนทุน มูลค่าปัจ จุบันสุทธิ และอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน
          แผนธุรกิจปลูกผักปลอดสารพิษระบบกางมุ้ง ดำเนินธุรกิจด้วยเงินลงทุน 2,528,000 บาท ซึ่งแบ่งออกเป็นส่วนของเจ้าของ 1,769,600 บาท และเงินกู้ยืม 758,400 บาท กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ผู้ประการร้านอาหารและผืบรโภคลำดับสุดท้าย โดยทางบริษัทมีช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าผ่านกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เพื่อให้ลูกค้าสามารถเลือกชมสินค้าได้ตามความต้องการ และมีระยะเวลาคืนทุน 3 ปี 2 เดือน มูลค่ามูลค่าปัจจุบันของการลงทุน (Net Present Value) คือ 2,828,159 บาทอัตราผลตอบแทนของโครงการ (Internal Rate of Return: IRR) เท่ากับ 47%
          ข้อเสนอแนะจากผลการดำเนินงาน บริษัทผู้ผลิตต้องมีความรู้และความเชี่ยวชาญในกระบวนการของการผลิต เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐานหลักเกษตรที่ดี (GAP) รวมไปถึงหลักเกณฑ์การผลิตที่ดี (GMP) ราคาที่แข่งขันได้ และเพื่อให้ได้ผลผลิตตามที่ประมาณการไว้ และสิ่งที่สำคัญมากสำหรับธุรกิจนี้คือการตลาดที่ต้องสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องของผักผลอดสารพิษที่ผลิตด้วยระบบปิด สะอาดปลอดภัยและดีต่อสุขภาพอย่างไร ก็จะทำให้ธุรกิจสามารถเจริญเติฐโตได้ในอนาคต
download เอกสารฉบับเต็ม