บทความขนาดย่อ

          แผนธุรกิจร้านก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลา “ชามโต” มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการดำเนินธุรกิจร้านก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลา พร้อมอาหารจานด่วน โดยรายการอาหารที่ทางร้านนำเสนอนั้นจะเป็นรายการอาหารที่เน้นเพื่อสุขภาพ ซึ่งสอดรับกับกระแสรักษ์สุขภาพของผู้บริโภคยุคใหม่ โดยในการศึกษาจะมุ่งเน้นที่ความเป็นไปได้ทางการตลาด การผลิต การบริหารจัดการ การเงิน และผลตอบแทนจากการดำเนินงาน เป้าหมายหลักของการจัดทำแผนธุรกิจคือ เพื่อใช้ในการจัดตั้งธุรกิจ ซึ่งในเบื้องต้นได้วางแผนที่จะเปิด 5 สาขาแรก ตามห้างดิสเคาน์สโตร์ และอาคารสำนักงาน ที่มีกลุ่มเป้าหมายอาศัยอยู่อย่างหนาแน่น
          ในการศึกษาครั้งนี้ครอบคลุมถึงการประกอบธุรกิจร้านอาหาร ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจของกลุ่มผู้บริโภค โดยวิธีการสังเกต และรวบรวมข้อมูลจากหนังสือ บทความผลงานวิจัยเชิงพฤติกรรมผู้บริโภค และอาศัยแผนธุรกิจเป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูล
          ผลการศึกษาพบว่าธุรกิจ ร้านก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลา “ชามโต” มีความเป็นไปได้ทั้งทางการตลาดเพราะตลาดมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับกลยุทธ์การตลาดที่บริษัทฯ ใช้ คือ ความหลากหลายของรายการอาหาร และความโดดเด่นด้านการบริการ ซึ่งสอดคล้องกับความต้องการของตลาด มีความเป็นไปได้ทางด้านการผลิตเพราะมีการวางแผนงานที่ดีรวมทั้งด้านการควบคุมคุณภาพอาหารและวัตถุดิบ เนื่องจากผู้บริหารของบริษัทฯ มีธุรกิจต้นน้ำที่เป็นวัตถุดิบหลักของการผลิตก๋วยเตี๋ยว ผนวกกับทางบริษัทฯ มีตัวชี้วัดผลงานที่ชัดเจนในทุกๆ ด้าน ทำให้ได้เปรียบกิจการอื่นๆ ในธุรกิจเดียวกัน อีกทั้งมีความเป็นไปได้ทางด้านการเงินและผลตอบแทนจากการลงทุน โดยมีระยะเวลาในการคืนทุนอยู่ที่ 9 เดือน ซึ่งสั้นกว่าการดำเนินธุรกิจร้านอาหารทั่วไป ลงทุน NPV เท่ากับ 20% ในขณะที่ค่า ROA มีค่าเท่ากับ 69.94% ในปีแรก และปีต่อมาเท่ากับ 70.07% และ 54.97% ตามลาดับ โดยอัตราส่วนผลตอบแทนจากเงินทุนที่ใช้ลงทุนทั้งหมด (ROI) เท่ากับ 135.15 ในปีแรก และ 297.4 และ 352.76 ในปีถัดไปตามลาดับ
download เอกสารฉบับเต็ม