ทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไปของไอน์สไตน์เบื้องต้น
  Basic Theory Of General Relativity of Einstein
  โดย ศาสตราจารย์ ดร.สิทธิชัย โภไคยอุดม
   
  Publisher : Mahanakorn University Of Technology
  Category : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  Language : Thai
  Number Of Page : 228 หน้า
  Copyrights Year : 2011

 

หนังสือของ ศาสตราจารย์ ดร.สิทธิชัย โภไคยอุดม

1. เรื่องราวแสนอัศจรรย์ของกลศาสตร์เชิงควอนตัม
     The Wondrous Story of Quantum Mechanics

      จำนวน 244 หน้า

2. ทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษของไอน์สไตน์เบื้องต้น
     Basic Theory of Special of Einstein

     จำนวน 220 หน้า

3. กลศาสตร์ควอนตัมพื้นฐาน
     Basic Quantum Mechanics

     จำนวน 1,206 หน้า4. วงจรป้อนกลับแบบลบและออสซิลเลเตอร์
     Nagative Feedback Circuit and Oscillators

     จำนวน 984 หน้า5. อุปกรณ์สารกึ่งตัวนำสำหรับวงจรรวมยุคใหม่
     Semiconductor Devices for Modern Integrated Circuits

     จำนวน 676 หน้า